info@armanrazavi-ihe.ac.ir 051-38451055

صندوق رفاه


درباره صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه

به منظور اطلاع رسانی و استفاده مطلوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از قوانین و مقررات صندوق در اجراي مؤثرتر خدماتی که بیش از ۳۰ سال است توسط صندوق رفاه دانشجویان بصورت تسهیلات اعطایی ارائه میگردد چهاردهمین مجموعه مدون صندوق مشتمل بر قانون، اساسنامه، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و فرمهاي مختلف با آخرین تغییرات و مصوبات هیأت امناء تهیه و در اختیار کارگزاران امر قرار میدهد تا استفاده از آن موجب تسهیل در انجام امور رفاهی دانشجویان شود. هدف صندوق ایجاد زمینه هاي مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص کمک به وضع تحصیلی دانشجویان مستعد کم درآمد و گسترش کیفیت و کمیت تسهیلات اعطایی میباشد. صندوق رفاه دانشجویان با تلاشهاي روزافزونی که داشته است فعالیت خود را در شاخه هاي مختلفی توسعه بخشیده و در حال حاضر بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دانشجو از این مزایا و امکانات، بصورت وام و تسهیلات رفاهی بهره مند میگردند و با تفویض اختیارات و مسئولیتهاي جدید، پشتیبانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را نیز در بخش توزیع یارانه هاي غیرنقدي و تعمیرات اساسی و تجهیزات خوابگاهها و غذاخوريهاي دانشجویی به عهده گرفته است. به طور یقین تدوین مجموعه مذکور وافی به مقصود نیست، بلکه آنچه که حائز اهمیت است اجرا و اعمال اصولی این مواد میباشد و این همه جز با همکاري و هماهنگی مسئولان محترم اجرایی مؤسسات آموزش عالی بویژه امور دانشجویی حاصل نمیشود. در جهت تحقق این همکاري و هماهنگی ضروریست دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در محدوده مقررات، به حل مسائل و مشکلات دانشجویان و رسیدگی به تقاضاي آنان اقدام نمایند. صندوق رفاه دانشجویان امیدوار است با اقدامات چند ساله اخیر، توانسته باشد حداقل بخشی از مشکلات مالی دانشجویان عزیز و مسائل امور دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را با هماهنگی، اجراي آیین نامه ها و دستورالعملهاي مصوب، مرتفع نماید. نظرات و پیشنهادات سازنده مسئولان و همکاران عزیز در مؤسسات آموزش عالی همچون گذشته درخصوص نتایج حاصل از اجراي این قوانین بسیار کارساز خواهد بود و به حول و قوه الهی در جریان تجدید نظرهاي بعدي مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت.

اکنون به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.