info@armanrazavi-ihe.ac.ir 051-38451055

کارشناسی علوم تربیتی


گروه آموزشی علوم تربیتی
کارشناسی علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی (Education) رشته ای است که با فرآیندهای یادگیری انسان ها سروکار دارد و برای آمادگی دانشجویان برای کار در حوزه های آموزشی کشور پدید آمده است. رشته علوم تربیتی ناظر بر جنبه های مختلف آموزش و پرورش انسان و دانش ها و نظریه های مربوط به آن است. منظور از آموزش وپرورش فراتر از مدرسه است و در رشته علوم تربیتی به دانشجویان آموخته می شود که در ابعاد گوناگون به تربیت و آموزش افراد بپردازند.

دکتر امین بابادی

عضو هیات علمی: دکتر امین بابادی

دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد

دروس مورد تدریس: - تغییر و اجرای برنامه درسی - اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی - مبانی و اصول برنامه ریزی درسی - مبانی و اصول برنامه ریزی درسی . . .

دکتر الهام سادات سلیمانی

عضو هیات علمی: دکتر الهام سادات سلیمانی

دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه سمنان

دروس مورد تدریس: - طراحی آموزشی - آمار توصیفی - مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی - اصول و مبانی برنامه ریزی درسی - آمار استنباطی . . .

اکنون به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.